Sofinancira Evropska Unija Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika I feel Slovenia

Organi LAS

Izvedba volitev v organe LAS Sožitje med mestom in podeželjem 

  

V skladu s Pogodbo o ustanovitvi in delovanju Lokalne akcijske skupine Sožitje med mestom in podeželjem in Skupščine LAS je bil 27. 2. 2023 izveden postopek zbiranja kandidatov za organe LAS. Po zbiranju prijav za kandidate smo na prvi Ustanovni Skupščini LAS Sožitje med mestom in podeželjem, dne 27. 2. 2023 v Grosupljem, izvedli tudi volitve, saj je bilo na posameznih mestih kandidatov več. Vseh 104 podpisnikov Pogodbe o ustanovitvi LAS je izvolilo Predsednika, Podpredsednika, člane Upravnega odbora in člane Nadzornega odbora. Pravico voliti in biti izvoljeni imajo samo člani LAS Sožitje med mestom in podeželjem,ki so to postali s podpisom pogodbe.

  

Predsednik je samostojen organ LAS. Predsednika voli Skupščina za obdobje štirih (4) let, po poteku katerega je lahko večkrat ponovno izvoljen.

  

Podpredsednik ima vse pristojnosti in naloge Predsednika. Podpredsednika voli Skupščina za obdobje štirih (4) let, po poteku katerega je lahko večkrat ponovno izvoljen. 

  

Upravni odbor je organ upravljanja LAS, v katerem so zastopani predstavniki javnega sektorja, zasebnega sektorja in civilne družbe. Pri sestavi upravnega odbora se upošteva načelo enakomerne teritorialne zastopanosti. Mandat člana upravnega odbora traja štiri leta.

Upravni odbor sestavlja 12 članov in Predsednik LAS, ki je po funkciji član Upravnega odbora s pravico glasovanja.

  

Nadzorni odbor šteje 3 člane, predvidoma po eden iz vsakega sektorja. Nadzorni odbor ima tudi enega nadomestnega člana. Mandat članov Nadzornega odbora traja štiri leta.

Član Nadzornega odbora in namestnik ne more biti član, če je že član Upravnega odbora ali oseba, ki opravlja delo pri Vodilnem partnerju.

   

  

Trenutni predstavniki organov LAS

  

Predsednik: Jernej Gostiša

Podpredsednik: Marjan Čučkin

Skupščina

Upravni odbor

Nadzorni odbor