Sofinancira Evropska Unija Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika I feel Slovenia
Nazaj na seznam

Potrjen predlog SLR LAS Sožitje 24.07.2023

 

V četrtek, 20. 7. 2023, sta v Kulturni dvorani Škofljica potekali 4. seja Upravnega odbora in 2. seja Skupščine LAS Sožitje med mestom in podeželjem.

 

Osrednja točka obeh sej je bila potrditev predloga Strategije lokalnega razvoja LAS Sožitje med mestom in podeželjem 2021-2027 (v nadaljevanju SLR), kar sta oba organa LAS sklepčno tudi storila. S tem dejanjem je dokument pripravljen za nadaljno pot - oddajo v pregled Medresorski delovni skupini CLLD (do 31. 7. 2023).

 

SLR je nastala na osnovi analize obstoječega stanja in na podlagi sedmih delavnic na lokalnem območju. V sodelovanju z javnim, zasebnim in civilnim sektorjem smo prepoznali potrebe in priložnosti na območju LAS. Pri snovanju so nam bili v pomoč tudi individualni sestanki, izpolnjene spletne ankete in komentarji na osnutek SLR, ki je bil v preteklih dneh tudi v javni obravnavi. Vsem, ki ste osnutek pregledali in podali komentarje se zahvaljujemo. 

 

SLR LAS morajo biti usklajene in s strani Medresorske delovne skupine CLLD potrjene do konca letošnjega leta. V vmesnem obdobju pa se bomo že pripravljali na prve javne pozive, ki bodo prišli na vrsto v zimskih mesecih 2024. 

 

 

 Izsek iz predloga SLR LAS Sožitje med mestom in podeželjem (str. 29-30), Tabela 4: Ukrepi in kazalniki SLR, ki jih bomo zasledovali v novem programskem obdobju.

 

SKLOPI DELOVANJA

POTREBE

UKREP

KAZALNIKI

SKLAD

Dosežena vrednost kazalnika na dan 31. 12. 2025 za EKSRP/31. 12. 2024 za ESRR

Ciljna vrednost kazalnika na dan 31. 12. 2029

 

Ustvariti privlačno bivalno okolje

1: Vzpostaviti prostore za potrebe delovanja društev in spontano druženje (primerni tudi za starejše in invalide).

 

2: Povečati vključenosti ranljivih skupin v družbo, predvsem mladih in starejših prebivalcev ter invalidov.

 

3: Krepiti socialno vključenost preko medgeneracijskega sodelovanja in predaje znanj.

 

4: Spodbujati različni oblike trajnostne mobilnosti.

Dvig kakovosti bivanja

R.42 Spodbujanje socialne vključenosti: število oseb, zajetih v projekte socialnega vključevanja, ki prejemajo podporo          

EKSRP

0

800

Število izvedenih programov/delavnic/prireditev/dogodkov/usposabljanj/izobraževanj, namenjenih za socialno vključenost starejših, mladih in drugih ranljivih skupin            

ESRR

0

10

Oživljanje podeželja

R.40 Pametni prehod podeželskega gospodarstva: število strategij pametnih vasi, ki prejemajo podporo

EKSRP

0

1

R.41 Povezovanje evropskega podeželja: delež podeželskega prebivalstva, ki ima koristi od boljšega dostopa do storitev in infrastrukture zaradi podpore iz SKP (enota: št. prebivalcev)

EKSRP

0

700

Površina prenovljenih/obnovljenih javnih površin za skupno uporabo         

ESRR

0

500 m2

Število inovativnih partnerstev/programov/mrež za spodbujanje in oblikovanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga     

ESRR

0

3

Število inovativnih partnerstev/programov za oblikovanje mreže storitev za spodbujanje ukrepov aktivnega staranja in vključevanja drugih ranljivih skupin

ESRR

0

2

Število podprtih dejavnosti/dogodkov/produktov/objektov, ki so namenjeni varovanju naravne in kulturne dediščine

ESRR

0

3

Trajnostna mobilnost

R.41 Povezovanje evropskega podeželja: delež podeželskega prebivalstva, ki ima koristi od boljšega dostopa do storitev in infrastrukture zaradi podpore iz SKP (enota: št. prebivalcev)

EKSRP

0

600

Število inovativnih partnerstev/programov/mrež za spodbujanje in oblikovanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga

ESRR

0

1

 

Varstvo okolja

5: Varovati biotsko pestrosti in kulturno ter krajinsko dediščino.

 

6: Blažiti podnebne spremembe in se prilagajati nanje.

Izboljšati biodiverziteto in blažiti podnebne spremembe

R.27 Okoljska ali podnebna uspešnost zaradi naložb na podeželju: število projektov, ki prispevajo k ciljem na področju okoljske trajnosti, ter doseganje blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje na podeželju

EKSRP

0

2

Število podprtih dejavnosti/dogodkov/produktov/objektov, ki so namenjeni varovanju naravne in kulturne dediščine

ESRR

0

3

Število izobraževanj/usposabljanj/programov/produktov, ki so namenjeni varovanju okolja in zdravja ter ozaveščanju lokalnega prebivalstva za izboljševanje stanja okolja in zdravja

ESRR

0

5

Trajnostni razvoj podeželja

7: Spodbujati razvoj podjetništva in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah.

8: Spodbujati trajnostni turizem.

9: Spodbujati sodelovanje med panogami (kmetijstvo, turizem, gostinstvo, izobraževanje, …) in tako vzpostaviti butične dejavnosti na različnih področjih.

10: Dvigniti stopnjo samooskrbe na območju in spodbujanje oblikovanja kratkih dobavnih verig.

Dvig usposobljenosti in pridobivanje novih veščin

 

R.37 Rast in delovna mesta na podeželju: nova delovna mesta, ki prejemajo podporo v okviru projektov SKP

EKSRP

0

1

R.39 Razvoj podeželskega gospodarstva: število podeželskih podjetij, vključno s podjetji na področju biogospodarstva, razvitih s podporo v okviru SKP

EKSRP

0

1

Število podprtih oziroma vzpostavljenih zaposlitev/mrež/dogodkov/produktov, ki so namenjeni spodbujanju lokalnega podjetništva (razen nosilcev dejavnosti na kmetiji)

ESRR

0

3

Razvoj prepoznavne lokalne ponudbe

R.37 Rast in delovna mesta na podeželju: nova delovna mesta, ki prejemajo podporo v okviru projektov SKP

EKSRP

0

1

Število podprtih lokalnih turističnih prireditev /produktov /storitev /programov /modelov /publikacij

ESRR

0

15

Število inovativnih partnerstev/programov/mrež za spodbujanje in oblikovanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga

ESRR

0

1