Sofinancira Evropska Unija Evropski kmetijski sklad Evropski kmetijski sklad Skupna Kmetijska politika I feel Slovenia

Javni poziv za članstvo

Sodelujte pri pripravi in izvedbi projektov, ki bodo prispevali k boljšemu in lepšemu življenju v Grosuplju, Igu, Mestni občini Ljubljana in Škofljici

 

Lokalna akcijska skupina Sožitje med mestom in podeželjem (LAS Sožitje) je lokalno partnerstvo, ki  deluje na območju štirih občin, in sicer: Grosuplje, Ig, Mestna občina Ljubljana in Škofljica. LAS Sožitje deluje že od leta 2007. V tem času so bili izveden številni projekti, ki so bili sofinancirani iz evropskih sredstev in ki prispevajo k boljšemu življenju prebivalstva, kot npr.:

- Grosuplje: osvetlitev poti ob Grosupeljščici, oprema okoljske učilnice na Centralni čistilni napravi Grosuplje, izgradnja športnega igrišča Spodnja Slivnica, ureditev tržnice, ureditev bajerja Zacurek

- Ig: varstvo otrok in prenova športnega igrišča v Zapotoku,

- Mestna občina Ljubljana: projekt za večjo socialno vključenost otrok v starosti do desetega leta, ureditev vaške učne točke v medgeneracijskem domu na Jančah,

- Škofljica: ureditev in delovanje lokalne tržnice, obnova skednja na Pijavi Gorici, postavitev igral na Orlah, ureditev Parka čutil.

 

 

Z novim programskim obdobjem, ki bo trajal do leta 2027, bodo ponovno na razpolago evropska sredstva za projekte lokalnega razvoja. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je 23. 12. 2022 objavilo Uredbo o delovanju lokalnih akcijskih skupin (v nadaljevanju: uredba) ter Javni poziv za oblikovanje lokalnih akcijskih skupin in pripravo strategij lokalnega razvoja do leta 2027. Tudi v novem obdobju bodo projekti LAS financirani iz dveh evropskih skladov, in sicer Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

 

 

Uredba določa, da je potrebno za novo programsko obdobje formalno oblikovati lokalno partnerstvo in pripraviti novo Strategijo lokalnega razvoja, kar bo pogoj za pridobivanje sredstev. Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR) z novim programskim obdobjem prevzema vlogo vodilnega partnerja, ki bo poskrbel za pravočasno pripravo vseh pogodb, dokumentov in strategije, s čimer bo omogočeno kvalitetno in učinkovito delovanja LAS Sožitje tudi v prihodnje. Poleg tega bo RRA LUR članom nudila tudi vso strokovno podporo pri pripravi ter poročanju projektov.

 

 

 

Članstvo v LAS Sožitje je odprto za vse! Včlanijo se lahko polnoletne fizične osebe, ki imajo stalno bivališče na območju LAS, pravne osebe, ki imajo sedež, registrirano izpostavo, podružnico, organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS, pravne osebe javnega prava, ki delujejo na območju LAS ali nevladne organizacije v javnem interesu, ki delujejo na območju LAS.

 

Vabimo vas, da se nam pridružite in sodelujete z nami ter prispevate svoj delež k razvoju območja, iz katerega izhajate in v katerem živite. Pristopna izjava je pripeta na dnu te strani. Izpolnjeno in podpisano pošljite na las-sozitje@rralur.si ali po pošti na naslov »RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana«.